Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mops.umnowemiasto.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Niniejszą deklarację dostępności przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym pracownika z niepełnosprawnością oraz przy współudziale koordynatora ds. dostępności.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku nieprawidłowości w sprawie zgodności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Remigiusz Kreński, tel. 56 47-296-39
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mopsnml@post.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
56 47-296-39

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-06-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-09-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - MenuNa stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim mieści się:

1) siedziba główna w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Ośrodek mieści się na parterze i zajmuje biura nr 1, 2, 3, 4, 6 i 9. Główne wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ulicy Rynek. Dodatkowe wejście znajduje się od strony parkingu przy ul. 19 Stycznia. Korytarze dostępne są z klatki schodowej. Obiekt nie posiada windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do budynku od strony ul. 19-go Stycznia wyłącznie na poziom parteru. Wchodząc głównym wejściem do budynku od strony ul. Rynek kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. Na ścianie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją i numerami biur. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ul. 19-go Stycznia znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do pomieszczeń mieszczących się w budynku pomocą służy pracownik, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie obsługi interesanta.

2) Dział Pomocy Środowiskowej w budynku przy ul. Janusza Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Janusza Korczaka. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz dostępny jest z klatki schodowej. Obiekt posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do budynku wyłącznie na poziom parteru. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku dostępny jest parking, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej, nieodpłatnie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do pomieszczeń biurowych mieszczących się na pierwszym piętrze budynku, pomocą służy pracownik, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie obsługi interesanta.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza do sekretariatu Ośrodka tel. 56 47 296 39, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: